Medezeggenschapsraad

De directie is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school, maar beslist niet zomaar wat er met en in de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de MedezeggenschapsRaad. Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1 januari 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS. Hierin is bepaald dat de MR drie verschillende rechten heeft:

  1. Informatierecht:

Dit heeft betrekking op zaken waarover de directie verplicht is de MR te informeren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld arbeidsvoorwaardelijke regelingen en het jaarverslag.

  1. Adviesrecht:

Hierbij brengt de MR advies uit over actuele zaken die door de directie meegenomen wordt in de besluitvorming. Voorbeelden hiervan zijn onderwijskundige projecten en het meerjarige financiële beleid van de school.

  1. Instemmingsrecht:

Dit is het belangrijkste recht van de MR waarbij de directie pas een besluit kan uitvoeren nadat de MR er mee heeft ingestemd. Voorbeelden hiervan zijn het schoolplan en zorgplan voor het nieuwe schooljaar, formatieplan, ouderbijdrage en onderwijstijden.

Doel van de MR
School is meer dan onderwijs alleen en de directie heeft te maken met afwegingen, waarbij verschillende belangen gemoeid zijn. Meedenken bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van beleid is een belangrijke taak van de MR. Als afgevaardigden van ouders en personeel voeren we gesprekken met de directie om een veilige en kwalitatieve leer- en werkomgeving te creëren en behouden.

De MR in vergadering
Onze MR is samengesteld uit 3 ouders en 3 personeelsleden, aangevuld met één of twee directieleden van de school die een adviserende taak hebben. De MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. Alle leden hebben een zittingsduur van vier jaar, die na deze termijn verlengd kan worden met nog eens vier jaar.
In het vergadermoment schuift, na vooroverleg tussen de MR-leden onderling, de directie aan om informatie te geven over ontwikkelingen en actuele zaken. De MR brengt tijdens de vergaderingen ook eigen punten onder de aandacht van de directie.

Hoe komt u in contact met de MR-leden?
Met berichten, vragen of opmerkingen kunt u bij de leerkracht van uw kind of ons terecht. Ons e-mailadres is:mr@emmaschool-amersfoort.nl, maar uiteraard kunt u ook de leden van de MR persoonlijk benaderen.

Een MR vergadering bijwonen?
U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Vanaf de ‘publieke tribune’ kunt u meeluisteren. Meepraten kan echter alleen als u MR-lid bent.

MR-leden schooljaar 2017-2018
Oudergeleding;                           
               
Rick Pasman
Spencer Schols

Personeelsgeleding:
Lisanne van Ingen
Mettie Stoffelsen
Bert Huisman

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.