Kwaliteitszorg

4D 
Als school leggen wij de vorderingen van iedere leerling zorgvuldig vast. We doen dit om inzicht te krijgen in de effecten die de aangeboden leerstof heeft op de ontwikkeling van de leerlingen. Op individueel- en groepsniveau toetsen we daarom systematisch de vorderingen van de leerlingen. De resultaten daarvan bepalen vervolgens de nieuwe doelen die we voor onze leerlingen vaststellen. Deze cyclische manier van toetsen, opbrengsten analyseren, doelen vaststellen, leerstof inoefenen en vervolgens weer toetsen of het leerstofaanbod effect heeft gehad, is leidend in onze visie op kwaliteitszorg.
Wanneer wij op schoolniveau werken aan kwaliteitszorg, dan doen wij dat middels de 4D-ontwikkelingscyclus. We verzamelen DataDuiden deze informatie, stellen nieuwe Doelen, om het vervolgens uit te voeren, oftewel: Het ‘Doen’
Tijdens de 4D-ontwikkelingscyclus is het van belang dat we ons voortdurend de volgende vragen stellen:

* Wat doen we?
* Wat betekent dat?
* Welke gevolgen heeft dat?
* Wat kunnen we hier aan doen?
* Hoe gaan we dat doen?
* Wie doet wat?

Op deze manier zijn wij voortdurend bezig om te vast te stellen wat goed onderwijs is, aan welke inspectiekaders wij ons moeten houden en hoe wij daar vorm aan geven. Daarnaast is het van belang om met elkaar vast te leggen en te onderzoeken welke activiteiten de kwaliteit van ons onderwijs bepalen, hoe we dat vervolgens kunnen toetsen, verbeteren, bewaken en uiteindelijk kunnen borgen in de cultuur van onze school. Op deze manier creëren wij een organisatie die zich voortdurend ontwikkelt en nadrukkelijk werkt aan de ontwikkeling van iedere leerling. Om deze ambitie waar te maken, toetsen de leerkrachten de leerlingen twee keer per jaar op het gebied van taal-, lees- en rekenvorderingen.

SCOL 
Twee keer per jaar wordt de SCOL ingevuld door de leerkrachten. De Sociale Competentie Observatie Lijst voor Speciaal Onderwijs (SCOL SO) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, afgestemd op het speciaal onderwijs. Het afnemen van alle toetsen gebeurt aan de hand van toetskalender. Na iedere periode worden de behaalde doelen en resultaten gescoord en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Vervolgens worden deze gegevens door de leerkrachten gebruikt om het groepsplan en de periodeplanningen te maken. Tevens worden de gegevens bij de evaluaties van het ontwikkelingsperspectief (OP) van elke leerling meegenomen, waarna deze wordt bijgesteld of gecontinueerd.
Om de effecten van ons onderwijs intern te toetsen, wordt in de laatste periode van het jaar gekeken naar de resultaten op leerling-niveau in de zogenaamde kwaliteitsvergadering van de Commissie voor de Begeleiding (CvdB). Hierin worden de vorderingen van alle leerlingen, en daarmee de opbrengst van ons onderwijs, langs landelijke standaarden gelegd. Opvallende zaken of afwijkingen worden geanalyseerd en, waar noodzakelijk, vertaald in organisatie-leerpunten voor de volgende jaargang. Daar hoort ook bij dat de school jaarlijks de uitstroomgegevens verzamelt en deze naast de verwachtingen legt die zijn vastgelegd in het OP. Op deze manier meten we of de onderwijskwaliteit van onze medewerkers én de onderwijsarrangementen die wij aanbieden, de verwachte uitstroom bij leerlingen waarmaken.
De opbrengst van ons onderwijs wordt mede vertaald in uitstroomcijfers. (zie ook de tabel in “Het onderwijs op de Koningin Emmaschool”)

Tevredenheidsonderzoek ouders 
Om te controleren of ouders en verzorgers onze criteria rondom de kwaliteitszorg herkennen en waarderen, houden we elke drie jaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders. De vragen die in het kader van kwaliteitszorg relevant zijn, staan hieronder aangegeven.

Onderwijs in de klas

3,5

Ik ben tevreden met de kwaliteit van het onderwijs dat mijn kind op deze school krijgt.

3,4

Wat mijn kind leert, sluit goed aan bij zijn mogelijkheden.

3,5

Leerkrachten benutten de positieve mogelijkheden en kansen van mijn kind.

3,5

Zorg en begeleiding

3,4

Ik ben tevreden over de zorg en begeleiding die mijn kind op school krijgt.

3,5

Ik ben tevreden over het handelingsplan van mijn kind.

3,3

De school herkent bij mijn kind probleemsituaties en positieve factoren en sluit hierbij 
aan in de begeleiding.

3,5

Resultaten

3,3

Mijn kind leert voldoende op deze school.

3,3

Doordat er rekening wordt gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van 
mijn kind, ontwikkelt het zich goed.

3,4

Op school krijgt mijn kind een brede persoonlijke ontwikkeling (door bijvoorbeeld sociale, creatieve en lichamelijke activiteiten).

3,5

De zelfstandigheid van mijn kind wordt voldoende ontwikkeld.

3,5

De school bereidt mijn kind goed voor op het vervolgonderwijs.

3,2

De school bereidt mijn kind goed voor op de arbeidsmarkt.

3,1

De school leert mijn kind hoe het zijn vrije tijd kan invullen.

2,6

De school bereidt mijn kind goed voor op zelfstandig wonen.

3,1

N=57
*Resultaten tevredenheidsonderzoek onder ouders (najaar 2015)
Ouders scoorden op een 4 punts-schaal (1-4) 1=helemaal oneens 2=oneens 3=eens 4=helemaal eens

Teamfoto 
Een ander instrument waarmee de Koningin Emmaschool de kwaliteitszorg bewaakt is het inzetten van de zogenaamde teamfoto. Dit tweejaarlijkse onderzoek naar de pedagogisch-didactisch kwaliteiten van onze medewerkers wordt tweejaarlijks afgenomen onder alle medewerkers.
We kijken dan samen naar welke kwaliteiten op orde zijn en welke kwaliteiten aandacht moeten krijgen?

Door deze professionele kwaliteiten cyclisch onder de loep te nemen en de uitkomsten te analyseren, komen we tot concrete verbeteracties. Daarmee geven we inhoud aan onze studiedagen en bepalen we gezamenlijk het professionaliseringsplan voor het nieuwe jaar.

De 9 kwaliteiten waarop collega’s worden geobserveerd betreffen:

1. Pedagogisch handelen
2. Effectief benutten van onderwijstijd
3. Taakgerichte werksfeer
4. Activerende Directe Instructiemodel  (ADI)
5. Strategieën voor denken en leren
6. Systematisch volgen van vorderingen
7. Afstemming instructie en verwerking
8. Leerlingen zijn actief betrokken
9. Verantwoordelijkheid van leerlingen voor organisatie en proces