Leerlingzorg

Ontwikkelingsperspectief
Iedere leerling die de Koningin Emmaschool bezoekt heeft een eigen Ontwikkelingsperspectief (hierna OP genoemd). Dit OP wordt binnen 6 weken na de start op de Koningin Emmaschool door de Commissie voor de Begeleiding opgesteld. Het OP wordt tweemaal per schooljaar (in januari en juni) geëvalueerd door de leerkracht, in samenwerking met de Intern Begeleider en de orthopedagoog. Indien nodig zal het OP worden bijgesteld. Beide evaluatiemomenten worden ondersteund met een gespreksavond voor de ouders. Eens in de vier jaar zal het OP uitgebreider worden geëvalueerd met onder andere de afname van een intelligentieonderzoek. Het streven is om de cyclus die onze school hierbij hanteert te laten samenvallen met de verlenging van de Toelaatbaarheidsverklaringen van de leerlingen (voorheen herindicaties). Het OP bestaat uit vier onderdelen. 
- In het eerste onderdeel wordt eventuele medische, psychologische, psychiatrische en paramedische informatie benoemd die van invloed kan zijn op de leerontwikkeling van de leerling. 
- Het tweede deel bestaat uit een inventarisatie gemaakt van de didactische vorderingen van de leerling en een beschrijving van de bevorderende en belemmerende factoren.
- In het derde deel wordt de te verwachten uitstroom en het te volgen onderwijsaanbod beschreven. 
- Het vierde deel omvat de evaluatie van het OP welke tweemaal per jaar wordt herzien zoals hierboven omschreven. 
De eerste drie onderdelen worden vierjaarlijks bijgewerkt.


Commissie voor de Begeleiding
De Commissie voor de Begeleiding is verantwoordelijk voor de algemene leerlingenzorg in de school en de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. Zij bewaakt het onderwijsleerproces van de individuele leerlingen en draagt zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld door het aanvragen van extern onderzoek of de inzet van een medisch onderzoek door de schoolarts of een huisbezoek door de schoolmaatschappelijk werkster. Waar nodig worden de coördinator van de Amerpoort (i.v.m. de inzet van zorgmedewerkers) en de wijkteammedewerker (i.v.m. aanvraag van zorgindicaties). Dit gebeurt met instemming van de ouders. 

De Commissie voor de Begeleiding vergadert eenmaal per 5 weken en bestaat uit de volgende leden:
- Jaël Klamer, (Directeur)
- Agnes IJmker (Intern Begeleider)
- Diana van Reenen (Orthopedagoog)
- Joke van Maris (Schoolmaatschappelijk Werk MEE)
- Sifra Visser (Jeugdarts GGD).

Naast de Commissie voor de Begeleiding bespreekt het Kernteam in kleiner comité zaken die minder urgent zijn, maar wel aandacht van de leerlingenzorg vragen. Het Kernteam bestaat uit de adjunct-directeur, de Intern Begeleider en de orthopedagoog.
 

Groepsbesprekingen / leerlingbesprekingen
De evaluatie van het Ontwikkelingsperspectief vindt tweemaal per jaar plaats tijdens de groepsbesprekingen in januari en juni. Naast de evaluatie van de groepsplannen staat dan ook de evaluatie van de OP’s op de agenda. Er wordt tijdens de evaluatie gekeken naar het leerrendement van de individuele leerling, of deze leerling zijn geplande leerroute bewandelt en of de leerroute nog steeds passend is bij de ontwikkeling. Tevens wordt gekeken welke interventies gewenst zijn om de leerroute te kunnen handhaven. Indien nodig wordt overgegaan tot een bijstelling van het OP. Tijdens de gespreksavond (12-minutenavond) worden de bevindingen met ouders gedeeld. Indien gewenst kan op een ander moment een gesprek met de IB-er of de orthopedagoog aangevraagd worden.
 

Expertise in de school
Naast de expertise in de groepen van onze leerkrachten en onderwijsassistenten heeft onze school een samenwerking met verschillende partners:

Logopedie 
Sinds schooljaar 2014-2015 is logopediepraktijk Logopedie op Maat werkzaam bij ons op school. Hierdoor kan de logopedische behandeling van de leerlingen tijdens schooltijd plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat dit in dienst is van het OP. 
Logopedistes Laura Devilee en Nikki van Bart zijn 4 dagen per week op school aanwezig. De logopedische behandelingen worden vaak (geheel of gedeeltelijk) via de zorgverzekering van de leerling vergoed. Voor informatie omtrent de hoogte van de vergoeding van uw specifieke zorgverzekering kunt u contact opnemen met: de logopedistes van Logopedie op Maat.  Ook kunt u voor meer informatie kijken op de website: www.logopedieopmaat.nl


Ergotherapie 

Op dinsdag en woensdag is Nienke Lommers van Kinderergotherapie Gooi en Eemland in de school om kinderen te begeleiden met hun hulpvraag. Ook nu geldt dat de behandeling onder schooltijd in dienst moet staan van het OP. De ergotherapeutische behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering voor 10 uur per kalenderjaar. Verschillende zorgverzekeraars hebben extra uren ergotherapie opgenomen in de aanvullende verzekering.
Wanneer u meer informatie wilt over ergotherapie, dan kunt u contact opnemen met de ergotherapeute van Kinderergotherapie Gooi en Eemland. Ook kunt u voor meer informatie kijken op de website: www.kinderergotherapiegooieneemland.nl.

 

Overige partners
Wanneer er bij een leerling vermoeden is van een psychiatrische stoornis zoals autisme of ADHD, dan kan een diagnostisch onderzoek aangevraagd worden bij bijvoorbeeld Intermetzo, Abrona of de Amerpoort. De orthopedagoog zal u in dit geval op weg helpen bij de aanvraag van een dergelijk onderzoek. Op het gebied van communicatie werkt de school vaak samen met Kentalis. Zij verzorgen op vraag van ouders ondersteuning bij het onderwijzen aan leerlingen met een communicatieve stoornis. Op het gebied van een visuele beperking is er een samenwerking met Bartimeus. Zij verzorgen ambulante begeleiding van de leerling in de klas.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang vindt plaats in ons schoolgebouw en wordt verzorgd door de Amerpoort. Hier kunnen leerlingen tussen de 4 en 18 jaar na schooltijd, tijdens studiedagen en in de vakanties terecht voor een leuke en ontspannen invulling van de dag. Per 4 kinderen is er 1 professionele begeleider. De kinderen kunnen hier elke middag na school terecht. In de schoolvakanties is de BSO vanaf 9.30 uur geopend. De BSO sluit aan bij de vakanties van Midden-Nederland. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind van en naar de opvang. BSO Amerpoort Vosheuvel

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.