Ons onderwijs

Doel van ons onderwijs:
Leerlingen worden voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en handelen in onze samenleving. Hierbij vinden we het van belang dat leerlingen zich sterk en waardevol mogen weten met hun eigen persoonlijkheid.
Voor de inrichting van ons onderwijs maken we gebruik van de kerndoelen die door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) voor het onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden geformuleerd zijn en terugkomen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

Pedagogisch klimaat
Kenmerkend voor de sfeer op school is saamhorigheid. Leerlingen mogen weten dat ze er mogen zijn en dat ze gezien worden. We streven naar een veilige omgeving waarin de leerlingen zichzelf kunnen zijn zonder daarbij de ander te kort te doen. Dit gaat niet vanzelf. Sociaal gedrag moet geleerd en begrepen worden. Daarom gelden zowel in de klas als op de speelpleinen duidelijke regels. Op school is er ruimte voor het gezamenlijk vieren van feesten. Dat is gezellig én het versterkt de onderlinge band. Dat de leerlingen verschillende achtergronden hebben en uit verschillende culturen komen, zien wij als een pluspunt. Wij gaan ervanuit, dat we van elkaar kunnen en willen leren en dát vanuit een wederzijds respect. Vanaf schooljaar 2016-2017 werken we samen met de Dr. A. van Voorthuysenschool (de andere ZML-school in dit gebouw) aan de Vreedzame School met het speciale gedeelte voor ZML: Beste vrienden, beste burgers

Sinds 2 jaar hebben de leerlingen iedere woensdag Rots & Water training. Respect voor jezelf en de ander staan hierbij voorop. rots & water

Onderwijsconcept:
De Emmaschool richt zich op de ontwikkeling van de leerling in de breedste zin van het woord. Aan de hand van het ontwikkelingsperspectief (zie “Leerlingzorg”) wordt het onderwijsaanbod per leerjaar bepaald om uiteindelijk de gestelde streefdoelen te halen. De Emmaschool heeft 4 verschillende leerroutes opgesteld die de verbinding leggen tussen het ontwikkelingsperspectief, de leeftijd van de leerling en het niveau van de ZML-leerlijnen. Op deze wijze kunnen we een passende route kiezen voor de leerling. Samen met de ouders evalueren we twee keer in het jaar of een leerling nog op de gestelde leerroute zit, of dat een interventie kan helpen de leerling weer terug te brengen op de leerroute. Bij het bepalen van de lesinhoud geven de arrangementkaarten richting welke doelen aangeboden moeten worden. Voor de volgende 6 uitstroomgebieden zijn er arrangementkaarten beschikbaar (zie ‘uitstroomgebieden’)

- Sociaal emotionele ontwikkeling
- Leren leren
- Zelfredzaamheid
- Mondelinge taal
- Schriftelijke taal / lezen
- Rekenen
We proberen zo lang mogelijk onderwijs binnen het basisarrangement aan te bieden, waarbij we tevens de mogelijkheid hebben om leerlingen meer uitdaging te bieden binnen het verdiept arrangement of te kiezen voor aangepaste doelen binnen het intensief arrangement.

De actieve, zelfstandige leerling
In de klas wordt er les gegeven volgens het Activerende Directe Instructiemodel (ADI-model). Dit betekent dat leerlingen gerichte instructie krijgen, waarbij het doel expliciet wordt benoemd en zichtbaar is. Door middel van activerende werkvormen en denkstimulerende gespreksmethodieken worden leerlingen uitgedaagd tot nadenken en handelen. Coöperatieve werkvormen worden ingezet om van en met elkaar te leren. In het ADI-model staat tevens het zelfstandig werken centraal. Hierdoor leren de leerlingen o.a. om zelf oplossingen te bedenken. De inzet van het Digibord, de TimeTimer en het stoplicht is essentieel. Om een actieve leerling te krijgen is ook een actieve leerkracht nodig. Daarom is de groepsleiding op de Emmaschool geschoold met de technieken van “Teach Like A Champion”.

Vakken / Curriculum
We werken met de leerlingen toe naar de kerndoelen voor Speciaal Onderwijs. Voor de belangrijkste uitstroomgebieden werken we met arrangementkaarten. In een arrangementkaart worden de doelen van de leerlijn uitgewerkt op basis van het niveau van de leerlijn, samen met de methodes die worden ingezet en de onderwijsleertijd die aan het ontwikkelgebied besteed wordt.

Uitstroomgebieden:

Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Alles op school is erop gericht dat het welbevinden en de sociale vaardigheden van de leerling zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren omgaan met gevoelens en het gedrag van zichzelf en van anderen. We werken vanuit de methode "De Vreedzame School" in combinatie met Rots & Water. 

Leren leren
Bij Leren leren staat o.a. de ontwikkeling van de taakgerichtheid en de werkhouding centraal. Om zelfredzaam te zijn in de maatschappij is het van belang dat de leerling zichzelf kan aansturen bij verschillende handelingen, zelfstandig kan werken en initiatief kan nemen. Dit vakoverstijgende gebied komt bij alle vakken aan bod. Onder andere door middel van coöperatieve werkvormen, de technieken van Teach Like A Champion, het gebruik van het Activerende Directe Instructiemodel en de Denkstimulerende Gespreksmethodieken wordt de ontwikkeling van dit gebied gestimuleerd.

Zelfredzaamheid
Om leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij is zelfredzaamheid een heel belangrijk ontwikkelgebied. Dit kan variëren van het aan-en uitkleden van jezelf, het zorg dragen voor je spullen tot het doen van de boodschappen. We dagen leerlingen uit om alle dagelijkse handelingen zo veel mogelijk zelfstandig uit te voeren.

Mondelinge taal
Communiceren is essentiëel in onze samenleving en dus ook op de Koningin Emmaschool. Communiceren aan de hand van gesproken taal, en/of gebaren en mimiek is nodig om zelfredzaam te zijn in de maatschappij. Gesproken taal begrijpen en gebruiken is iets waar dagelijks aan gewerkt wordt. Het afgelopen schooljaar hebben we de methode “FotoTaal” geïmplementeerd in alle groepen. Fototaal is een methode waarin volgens de leerlijn mondelinge taal doelgericht aan alle doelen van mondelinge taal wordt gewerkt. Aan de hand van foto’s wordt er op een betekenisvolle gewerkt aan bv. woordenschat, zinsbouw en begrijpend luisteren.

Schriftelijke taal / lezen
Al in de onderbouw starten we met het leesonderwijs. In de jongste groepen staat het aanleren van leesvoorwaarden centraal. Dit doen we aan de hand van de methode “Lezen moet je doen” van Trijntje de Wit. De leerlingen leren o.a. pictogrammen te verklanken en doen ervaring op met enkele letterbeelden. In de middenbouw gaan we verder met de letterkennis en analyse en synthese van letters en klankgroepen aan de hand van de methode “Veilig leren lezen”. Vanaf 2017-2018 introduceren we de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen, te weten de KIM-versie. In de bovenbouw zijn er daarnaast ook leerlingen die taal -en spellingsoefeningen doen aan de hand van de methode “Taaltrapeze”. Als het lezen stagneert of wanneer er gezocht moet worden naar andere manieren om tot lezen te komen, werken we nauw samen met de logopediste zodat bv. “Leespraat” ingezet kan worden. Daarnaast zijn we onderzoekende om Leespraat binnen onze school een grotere plaats te geven. Momenteel wordt Leespraat in de Speciale Leerstroom al standaard ingezet (op groepsniveau) als methode voor het leesonderwijs.

Rekenen
Bij het rekenonderwijs ligt het accent op het rekenend leren oplossen van alledaagse situaties. De methode “Rekenboog” geeft hiervoor betekenisvolle opdrachten.
De rekenhandelingen worden uitgevoerd met behulp van divers rekenmateriaal: blokjes, rekenbladen, rekenmachine en computer. Er wordt ook betekenisvol met alledaagse materialen geteld en gerekend met borden, bestek, handdoeken of het verdelen van de schoolmelk. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de methodiek “Met Sprongen Vooruit”.
De leerlingen wordt in beginsel geleerd om met geld om te gaan, bijvoorbeeld door het benoemen en gebruiken van munten en bankbiljetten. Als het leerlingen lukt om op een abstracter niveau te werken wordt de methode “Maatwerk” ingezet.

Voor de arrangementskaarten van de bovenstaande gebieden: Arrangementskaarten SO en VSO

Overige ontwikkelgebieden

Burgerschap
Zoals hierboven omschreven bij 'Pedagogisch Klimaat' zijn wij 2016-2017 gestart met de Vreedzame School-Beste vrienden, beste burgers. Naast het feit dat dit aansluit bij de Sociaal Emotionele Ontwikkeling en bij een gezond Pedagogisch Klimaat, geven we hiermee ook invulling aan het vak burgerschap.

Bewegingsonderwijs
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs, gegeven door de vakleerkracht, komen verschillende bewegingsvormen aan bod: rollen, springen, klimmen, balgooien, enz. Door de diverse bewegingsactiviteiten komen leerlingen in contact met anderen. Daarbij is het van belang dat leerlingen leren hoe daarmee om te gaan, wat te doen bij winnen en wat bij verliezen, je grenzen ontdekken en deze verleggen, maar ook samen een activiteit reguleren. De vakleerkracht weet elke keer weer uitdagende en betekenisvolle activiteiten te bedenken, waardoor er altijd met veel plezier gegymd wordt.

In het verlengde van de schoolse activiteiten is het bewegingsonderwijs een belangrijke voorwaarde om te komen tot een zinvolle vrijetijdsbesteding en wellicht een lidmaatschap bij een sportvereniging. Door te zwemmen in het Sportfondsenbad behalen veel leerlingen van het SO vroeg of laat een zwemdiploma en/of -certificaat. Het schoolzwemmen is niet bedoeld als vervanging van mogelijk particuliere zwemlessen. Het betreft een ondersteunende activiteit.

Wereldoriëntatie
Kennis van de natuur en onderwerpen uit de maatschappij behandelen we veelal in projectvorm. Leren vindt plaats in een betekenisvolle en uitdagende context! Wij maken ook daarbij gebruik van diverse lespakketten van schooltelevisie en we zijn natuurlijk heel blij met de kinderboerderij naast- en de groene omgeving om de school. Gedurende de periode dat we in Leusden  verblijven, zoeken we vanzelfsprekend naar andere mogelijkheden.

Muziekonderwijs
Elke week komt de vakleerkracht muziek in de klas om de muziekles te verzorgen. De 5 competenties van muziek staan daarbij centraal: muziek maken, luisteren, herkennen, bewegen op muziek, maar bovenal muziek beleven. Onze ervaring is dat de leerlingen altijd erg genieten van de muzieklessen.

Creatieve vorming
Op verschillende manieren en momenten wordt er aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling. Dit kan gedaan worden door het bewerken van bv. klei, hout of brooddeeg, maar ook door teken- en schildertechnieken aan te leren. Dans, drama en rollenspel worden gebruikt om gevoelens en emoties vorm te geven en sociale situaties na te bootsen.

Leerroute en streefdoelen

Binnen de afdeling wordt voor alle lessen gebruik gemaakt van leerroutes en streefdoelen. Deze zijn uitgewerkt in het volgende overzicht:
Leerroutes SO