Ouders

Wij vinden goed contact met de ouders belangrijk. Samen en in overleg met hen willen wij het onderwijs aan de leerlingen op een verantwoorde manier van inhoud voorzien.
Om dat te bereiken is er contact en kennis nodig vanuit een basis van onderling vertrouwen.
Wij staan open voor vragen en opmerkingen en die mogen ook best kritisch zijn. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de leerkracht(en) van hun kind of met één van de leden van de directie. Voor het SO is dat Jaël Klamer, j.klamer@emmaschool-amersfoort.nl, terwijl ouders in het VSO terecht kunnen bij Ard Frie, a.frie@emmaschool-amersfoort.nl

 

Aan de school zijn twee officiële raden gekoppeld:

1. De Medezeggenschapsraad (MR)
Deze raad bestaat uit ouders en teamleden en bevordert openheid en onderling overleg in de school. Dit orgaan toetst het beleid van de directie en het bestuur. De school en het schoolbestuur hebben voor verschillende beleidszaken de toestemming of instemming van de MR nodig. Daarnaast heeft de MR in veel zaken ook adviesrecht en bestaat er de zogenaamde 'recht op informatie'.De medezeggenschapsraden van alle scholen van de PCOU vormen samen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elders op de website kunnen ouders onder het hoofdstuk MR meer informatie vinden. Mailen naar de MR kan ook: mr@emmaschool-amersfoort.nl.

2. De Ouderraad (OR)
Deze raad, ook wel activiteitencommissie genoemd, denkt na over en praat mee met het team als het gaat om het organiseren van activiteiten.
Zij willen hier niet alleen hun organisatorische mogelijkheden voor gebruiken maar ook hun financiële middelen. Deze middelen verkrijgen zij door aan de ouders een vrijwillige financiele bijdrage te vragen ter grootte van € 20,00 per schooljaar. In de loop van het seizoen krijgen ouders het verzoek of zij de ouderraad op deze manier willen ondersteunen.
De ouderraad organiseert jaarlijks een ouderavond en/of plant andere vormen van oudercontact.
Ook daarover wordt u door hen geïnformeerd. Mailen naar de Ouderraad? ouderraad@emmaschool-amersfoort.nl.

Contact
Alle groepen gebruiken de dag- of weekbrief als communicatiemiddel naar huis toe. De mail wordt echter steeds toegankelijker en is eenvoudig in te zetten, aangezien er dan na schooltijd rustig een bericht gestuurd kan worden. In de informatiestartbrief van de groepen wordt duidelijk wat de keus van de groepen is. Met ingang van schooljaar 2017-2018 zullen we als Koningin Emmaschool gaan werken met een ouderportaal.

Huisbezoek
Deze vorm van contact tussen school en thuis vinden wij als schoolerg belangrijk. De ouders kunnen er op rekenen dat de mentor van hun kind één keer langs komt in de periode dat hun kind bij haar of hem in de groep zit.

Informatievoorziening gescheiden ouders
De school heeft een informatieplicht aan beide ouders. (Burgerlijk Wetboek 1: Artikel 377c) De school mag afwijken van deze informatieplicht als dat door de rechter bepaald wordt. Op onze website staat het volledige protocol. Informatieverstrekking gescheiden ouders

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Wanneer er klachten zijn is het goed om die eerst bij de mentor of de directie van de school te melden. Ook kunnen ouders contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen. Voor het SO is dat Mettie Stoffelsen, m.stoffelsen@emmaschool-amersfoort.nl en in het VSO kunnen ouders hun verhaal kwijt bij Bert Huisman, b.huisman@emmaschool-amersfoort.nl. Uiteraard kunnen ouders ook bij het bestuur van onze school terecht. Op de website van de PCOU staat de officiële klachtenregeling die wij hantern.

Logeren
In de regio zijn er mogelijkheden om te logeren. Wanneer ouders meer willen weten, dan kunnen zij contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werker Joke van Maris die bij MEE werkt.
In de regio is Stichting Amerpoort één van de instellingen die professionele logeermogelijkheden biedt. Voor informatie kunt u terecht bij de Amerpoort: logeren Amerpoort

Ouderavonden
Elk seizoen worden er ouder- en contactavonden georganiseerd. Zie hiervoor de jaarplanning die te vinden is op de website.

Veilig thuis

'Veilig Thuis' is de nieuwe naam voor de gezamenlijke Advies en Meldpunten Kindermishandeling en Steunpunten Huiselijk Geweld die gemeenten ingericht hebben of aan
het inrichten zijn. De nieuwe naam sluit aan op de publiekscampagne 'Voor een veilig thuis' met de bekende slogan: 'Het houdt niet op. Niet vanzelf'. Voor advies of hulp kunnen ouders contact opnemen met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Ook kunnen ouders terecht op de website:www.vooreenveiligthuis.nl

Website
Op de website van de school kan een ieder die dat wil (actuele) informatie vinden over het reilen en zeilen van de school.