Praktische informatie

Absentie
Wanneer een leerling ziek is of door andere oorzaken niet op school kan komen, is het belangrijk dat ouders en/of verzorgers dat laten weten aan school. Wanneer 's ochtends blijkt dat een leerling niet op school kan zijn, dan is het prettig wanneer hij/zij tussen 8.00 en 8.30 uur leerlingen afgemeld worden. Wij adviseren u om dit telefonisch te doen via telefoonnummer 085-0660700 en een boodschap achter te laten die doorgegeven kan worden aan de leerkracht. Via de mail afmelden kan ook, maar heeft niet de voorkeur, aangezien deze niet altijd voor schooltijd al geopend wordt. (zie ook hieronder bij 'telefoon')

Administratie
De administratie wordt verzorgd door Betty Wijntjes. Zij werkt van maandag tot en met donderdag. Ouders kunnen bij haar terecht voor het opvragen van formulieren of voor het inwinnen van informatie. Adreswijzigingen en mailadreswijzigingen kunnen eveneens aan Betty doorgeven worden. Dat kan het beste via de mail: administratie@emmaschool-amersfoort.nl

Buitenschoolse Opvang – BSO
Buitenschoolse opvang vindt plaats in ons schoolgebouw en wordt verzorgd door de Amerpoort. Kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 18 jaar met een indicatie kunnen na schooltijd, op studiedagen en in de vakanties terecht voor een leuke en ontspannen invulling van de dag. Per 4 kinderen is er 1 professionele begeleider. De kinderen kunnen hier elke middag na school terecht. Voor de exacte tijden kunt u het best contact opnemen met de Amerpoort.
In de schoolvakanties is de BSO vanaf 9.30 uur geopend. De BSO sluit aan bij de vakanties van Midden-Nederland. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind van en naar de opvang.
Voor informatie en aanmelden: www.amerpoort.nl

Burgerservicenummer
Alle scholen zijn wettelijk verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van alle leerlingen in hun administratie op te nemen. Als wij dat niet hebben zullen wij de ouders er naar vragen. Dit nummer wordt in het onderwijs ook wel het Onderwijsnummer genoemd. Tevens gebruikt men de term Persoonsgebonden nummer (PGN).

Catering
• Op de dinsdag kan er door de leerlingen soep worden gekocht die tijdens de horeca les in het VSO is gemaakt. Ook zijn er tosti’s verkrijgbaar. Een tostikaart kost € 7,50. Daar kan 11 keer een kop soep of een tosti mee gekocht worden. Een losse kop soep of tosti kost € 0,75.
• Op de vrijdag kan er bij Erwin de Jonge, onze conciërge, vis besteld worden. Dit wordt geregeld vanuit de klas. Er kan gekozen worden uit haring, kibbeling of lekkerbek. De vis kost € 1,20

Eten en drinken
De leerlingen kennen binnen het SO twee eet- en drinkmomenten. In de ochtend is er een moment waarop iets kleins (bij voorkeur fruit) kan worden gegeten en gedronken. Tussen de middag blijven de leerlingen op school waar ze samen brood eten.
Het is de bedoeling dat de leerlingen al hun eten en drinken zelf meenemen van thuis. Wanneer het schoolfruitproject weer van start gaat, dan krijgen ouders bericht van de leerkracht.

Feesten
Op school vieren wij de christelijke feestdagen. Daarnaast schenken wij aandacht aan het Sinterklaasfeest en vieren wij de verjaardagen van de leerlingen. De leerlingen mogen cadeautjes voor elkaar meenemen, maar dit mag nooit een verplichtend karakter hebben. Verschillende groepen in het SO hebben ook een “Juffendag”. De verjaardagen van de juffen worden dan in één keer gevierd. Wanneer dit in de groep van uw kind het geval is, dan wordt u daar tijdig van op de hoogte gesteld.

Gevonden voorwerpen
Deze worden naar Erwin de Jonge, onze conciërge, gebracht. Hij bewaart deze voor een langere periode. Wanneer de leerlingen iets missen kunnen de ouders contact opnemen met de school. Als de kleding na verloop van tijd niet opgehaald is, gaat deze naar een goed doel.

Hoofdluis
Op iedere school wordt van tijd tot tijd hoofdluis geconstateerd. Daarom worden de leerlingen geregeld door een geïnstrueerde groep ouders gecontroleerd. Als er luis bij een leerling wordt opgemerkt, dan krijgt de betreffende ouder(s) het verzoek om eerst het kind te behandelen, alvorens het weer naar school te laten gaan. Als ouders zelf bij hun kind luis ontdekken, is het goed om de school in te lichten. Wellicht zijn er meer leerlingen die er last van hebben.

Jaarplanning
Jaarrooster SO

Matchpoint
Als school hebben wij contact met Matchpoint, een organisatie die er voor zorgt dat er bemiddeling plaats vindt tussen o.a. scholen en bedrijven of instellingen. Dit levert leuke contacten op en via die contacten krijgen wij zaken die wij op school goed kunnen gebruiken, zoals o.a. meubilair. Ook gebeurt het dat er werknemers van bedrijven komen assisteren bij uitjes of activiteiten binnen de school. Verder zorgt Matchpoint er voor dat er via hen excursies geregeld worden. Voor het SO is Mettie Stoffelsen contactpersoon.

Mailcontact
Elke groep heeft een eigen emailadres en aan het begin van het seizoen krijgen ouders van de leerkracht het emailadres waarop de leerkrachten te bereiken zijn. Algemene mail kan naar de administratie gestuurd worden. (administratie@emmaschool-amersfoort.nl)
De groepen hebben de volgende mailadressen:
groepgroen@emmaschool-amersfoort.nl 
groepblauw@emmaschool-amersfoort.nl 
groepgeel@emmaschool-amersfoort.nl 
groeppaars@emmaschool-amersfoort.nl 
groeporanje@emmaschool-amersfoort.nl 
groepzwartwit@emmschool-amersfoort.nl 
groepterra@emmaschool-amersfoort.nl 

De leiding van de afdelingen is te bereiken via de volgende adressen:

• Afdeling SO:
j.klamer@emmaschool-amersfoort.nl
• Afdeling VSO:
a.frie@emmaschool-amersfoort.nl 

Medicijnen
Een aantal leerlingen is aangewezen op medicijnen. De leerkrachten zorgen er voor dat deze op de goede manier en het juiste moment ingenomen worden. Wij gebruiken hiervoor een medicijnprotocol dat HIER te vinden is op onze website. De verantwoordelijkheid van het toedienen blijft te allen tijde bij de ouders. De overeenkomst medicijngebruik vindt u HIER 

PGB aanvragen
Een persoonsgebonden budget (pgb) kan aangevraagd worden bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Dit is afhankelijk van de zorg die nodig is. Er kan altijd contact gezocht worden met onze schoolmaatschappelijk werker Joke van Maris. Haar mailadres is: jvanmaris@mee-ugv.nl. Ook kan er contact opgenomen worden met de afdeling van de gemeente die over de WMO gaat.

Schoolmelk en schoolfruit
In het SO hebben de ouders de mogelijkheid om via de site van Campina halfvolle melk of drinkyoghurt te bestellen. Aanmelden kan via de volgende site: https://www.campinaopschool.nl/ 
Alleen op de eerste dag na een vakantie moeten de leerlingen zelf drinken meenemen.
Daarnaast doet het SO mee aan het schoolfruitproject. Via de mail krijgen ouders bericht wanneer dat weer start.

Schooltijden en de wet
De school gaat voor de leerlingen open om 8.15 uur. De lestijden zijn op alle dagen gelijk, namelijk van 8.30 – 14.00 uur. Het VSO werkt een half uur langer door. Tussen de middag is er een eet- en ontspanningsmoment. 

Schoolplan 2017-2021
In het schoolplan staan de uitgangspunten van ons onderwijs beschreven. https://02ac00.mijnschool.nl/contentfiles/02AC00/Document/16841/16841439.pdf
De Inspectie voor het Onderwijs toetst met het Toezichtkader in de hand de kwaliteit van ons onderwijs. In het jaar 2013 zijn wij bezocht door de onderwijsinspectie en is de kwaliteit van ons onderwijs als goed gekwalificeerd. Op de website van de Inspectie is te lezen hoe de kwaliteitsbolletjes verdeeld zijn en wij zijn daar heel blij mee. (Ga naar www.onderwijsinspectie.nl  en vul de naam van onze school in bij het onderdeel speciaal onderwijs.)

Schorsing en verwijdering
Soms gebeuren er dingen op school die heel ingrijpend zijn. Je kunt dan denken aan diefstal, bedreiging of fysiek geweld. In die gevallen neemt de school altijd contact op met de ouders en hanteren wij het Protocol ‘schorsing en definitieve verwijdering van leerlingen’. Dit document is te vinden op de website van de PCOU. (www.pcou.nl)
Bij een herhaling van bovenstaande negatieve gedragingen wordt de wijkagent ingeschakeld en wordt er, als dat nodig is, aangifte gedaan. Hierbij wordt het belang van de betrokken leerling altijd meegenomen.

Sponsoring
Bedrijven die onze school willen sponseren zijn van harte welkom. Uiteraard mag die sponsoring de objectiviteit van de school niet aantasten. De school conformeert zich aan de door het Ministerie opgestelde regels en is verplicht de MR te melden als er een sponsorovereenkomst gesloten is. Voor meer informatie over dit onderwerp, kan contact opgenomen worden met de directeur van de school.

Stagiaires
Elk schooljaar krijgen wij bezoek van stagiaires van Pabo’s, Sportacademies en SPW-opleidingen.
Als leerbedrijf zijn wij erkend door Calibris. Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties.

Studiedagen
In jaarrooster is te zien dat er een aantal studiedagen vermeld staat. Tijdens deze studiedagen en in de vermelde juniweek zijn de leerkrachten bezig om hun kennis op peil te houden en om voorbereidingen te treffen voor een aankomende periode. 
In seizoen 2016-2017 zijn wij met de methode “Beste buren, beste burgers” gestart. Dat is een speciaal voor ons type onderwijs gemaakte variant van de methode “De Vreedzame school”. Ook in 2017-2018 zullen wijj hier nog teamscholing voor krijgen. De komende tijd zullen wij de onderwerpen voor de studiedagen op een rijtje zetten, met als insteek dat wij deze dagen zo optimaal mogelijk willen gebruiken.

Telefoon
De telefoonbalie is meestal bemenst en wel in de persoon van Rosalina. Zij neemt voor beide scholen de telefoon op en zal de mensen die bellen naar de gevraagde persoon doorverbinden. Indien mogelijk is het verzoeken wij om gedurende onderstaande tijden te bellen:
’s Morgens tussen 8.00 en 8.30 uur en na schooltijd vanaf 14.15 uur zijn de leerkrachten bereikbaar.
Tijdens de lessen wordt er niet doorverbonden met de leerkracht. In dat geval is het mogelijk om doorverbonden te worden met Betty Wijntjes, onze medewerkster van de administratie. Zij zorgt er vervolgens voor dat het bericht bij de betrokken leerkracht terecht komt.

Vakantieaanvraag en Leerplicht
Ouders dienen zich aan de vastgestelde schoolvakanties te houden. Soms mag de directeur toestemming geven voor een extra vakantie. Dat mag één keer per schooljaar gebeuren voor maximaal tien dagen en alleen als er door het beroep van een ouder geen gebruik gemaakt kan worden van een reguliere vakantieperiode. Tot slot mag deze extra vakantie niet in de eerste twee weken na de grote vakantie plaatsvinden. Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij de leerplichtambtenaar van hun gemeente of op de website van Postbus 51.(www.postbus51.nl)
Wanneer ouders besluiten om toch hun kind ongeoorloofd thuis te houden, dan is het goed om te realiseren dat een boete van € 100,00 per dag geriskeerd wordt. Voor een aanvraag buiten de vakanties om verwijzen wij u door naar 'verlof van leerlingen'.

Vakantierooster en studiedagen:
Zie Jaarrooster

Verlof van leerlingen
Als school hebben wij de mogelijkheid om leerlingen verlof te verlenen. Een verzoek om verlof kan gedaan worden bij Jaël Klamer.
Wanneer u een aanvraag wilt doen voor “vrijstelling van geregeld schoolbezoek”, dan kunnen ouders een formulier downloaden op de site van hun gemeente. U kunt ook een formulier downloaden van school door op de volgende link te klikken: vrijstelling schoolbezoek

Verlof of ziekte van teamleden
Teamleden hebben ook recht op verlof of kunnen afwezig zijn vanwege ziekte. Als school beschikken wij over gekwalificeerde invalkrachten, die bekend zijn met onze leerlingen. Ook gebeurt het nog wel eens dat teamleden extra komen werken als er een collega verhinderd is. Door de afwezigheid van teamleden op de bovenstaande manier op te lossen, proberen wij de onrust voor de leerlingen zo klein mogelijk te laten zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.