Waar wij voor staan

Missie

"Op onze school ontwikkel jij je tot een zelfstandig individu, in een betekenisvolle omgeving waar met aandacht, expertise én plezier gewerkt wordt."

Het mag voor zich spreken dat wij ons onvoorwaardelijk inzetten voor de ontwikkeling van elke leerling. Wij zijn een school voor speciaal onderwijs aan het Zeer Moeilijk Lerende kind en dat vraagt geregeld een speciale aanpak van gespecialiseerde mensen. De school benadert de leerlingen volgens zijn of haar specifieke behoeften, zodat het zich kan ontwikkelen op de best mogelijke manier en tevens op eigen wijze. Binnen de school staat een deskundig team klaar met de benodigde expertise om het meest passende traject voor de leerling te bepalen en om er voor te zorgen dat de ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling zoveel mogelijk benut worden. In een gestructureerde, warme en veilige omgeving bieden wij onderwijs op een betekenisvolle, actieve en uitdagende wijze, met als doel de leerling op te leiden en voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk en waardevolle plek in de samenleving. Met dit alles vinden wij het enorm belangrijk dat plezier daarbij voorop staat.

Het motto hierbij is:
Leren op eigen wijze#plezier!

Kernwaarden

Visie
1. Uitgaan van het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen
Onze leerlingen zijn allemaal verschillend, in tal van opzichten.
We denken en handelen daarom zoveel mogelijk vanuit hun ontwikkelingsperspectief. We gaan voortdurend na welke pedagogische- en onderwijsdoelen binnen hun bereik liggen. Daarbij helpen we hen hun talenten te ontwikkelen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de beleving van de leerlingen.
Om die doelen te realiseren, zoeken we aansluiting bij hun pedagogische- en onderwijsbehoeften. We vinden het belangrijk om samen met ouders het ontwikkelingsperspectief van de leerling te bespreken, vast te stellen en regelmatig te evalueren.

2. Activering van de leerling
Leerlingen met een verstandelijke beperking leren niet altijd vanzelf. Het uitlokken van actief en lerend gedrag is dan ook van groot belang. Een activerende directe instructie en denk stimulerende gespreksmethodieken van de groepsleiding zijn nodig om leerlingen te activeren. Leerkrachten zijn bij ons opgeleid om hun leerkrachtvaardigheden zo optimaal mogelijk in te zetten ten behoeve van het ontwikkelen van de leerlingen. Daarbij heeft de groepsleiding oog voor het welbevinden van de leerlingen in de klas.

3. Opbrengstgericht onderwijs
De Koningin Emmaschool wil ambitieus zijn. Aan de hand van meetbare resultaten en observaties worden doelen gesteld om het onderwijs te verbeteren. Deze doelen worden zowel op schoolniveau, groepsniveau én op individueel niveau vastgesteld en hebben een cyclisch karakter.