Kwaliteitszorg

Wij willen en moeten als school de vorderingen van iedere leerling zorgvuldig registreren. Dit vanuit de gedachte: Welk effect heeft de aangeboden leerstof op de ontwikkeling van de leerling? Op individueel- en groepsniveau toetsen wij daarom systematisch de vorderingen van de leerlingen.  De resultaten daarvan bepalen vervolgens de nieuwe doelen die wij voor onze leerlingen vaststellen. Deze cyclische manier van toetsen, opbrengsten analyseren, doelen vaststellen, leerstof inoefenen en vervolgens weer toetsen of het leerstofaanbod effect heeft gehad,  is leidend in onze visie op kwaliteitszorg.
Op schoolniveau verstaan wij onder kwaliteitszorg, dat wij in een doorlopende ontwikkelingscyclus bezig zijn met de 4D cyclus: data verzamelen, deze informatie duiden,  nieuwe doelen stellen en vervolgens de actie uitvoeren: doen. De vragen die daarbij horen:
 

- Wat doen wij?
- Wat betekent dat?
- Welke gevolgen heeft dat?
- Wat kunnen wij hier aan doen?
- Hoe gaan wij dat doen?
- Wie doet wat?

Op deze manier zijn wij voortdurend bezig om te vast te stellen wat goed onderwijs is, aan welke inspectiekaders wij ons moeten houden en hoe wij daar vorm aan geven. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen welke activiteiten de kwaliteit van ons onderwijs bepalen en hoe wij dat vervolgens kunnen toetsen, verbeteren, bewaken en uiteindelijk borgen in de cultuur van onze school. Op deze manier creëren wij een organisatie die zich voortdurend ontwikkelt.

De school werkt nadrukkelijk aan de ontwikkeling van iedere leerling. Om deze ambitie op leerling-niveau waar te maken, toetsen de mentoren de leerlingen twee keer per jaar op het gebied van taal, lezen en rekenen. Twee keer per jaar wordt de SCOL ingevuld. Dit is de Sociale Competentie Observatie Lijst voor Speciaal Onderwijs, een instrument dat inzicht geeft in de sociale mogelijkheden van de leerlingen. Alle toetsgegevens worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem en de informatie wordt door mentoren gebruikt om het groepsplan en het ontwikkelingsperspectief (OPP) van elke leerling te evalueren en vervolgens op- of bij te stellen.

Om de effectiviteit van ons onderwijs intern te toetsen, wordt in de laatste periode van het jaar gekeken naar de resultaten op leerling-niveau tijdens de zgn. kwaliteitsvergadering. Hierin worden de vorderingen van alle leerlingen en daarmee de opbrengst van ons onderwijs, langs landelijke standaarden gelegd. Opvallende zaken of afwijkingen worden  geanalyseerd en waar noodzakelijk, vertaald in leerpunten voor de volgende jaargang. Daar hoort ook bij dat de school jaarlijks de uitstroomgegevens verzamelt en deze naast de verwachtingen legt die zijn vastgelegd in het OPP. Op deze manier meten wij of de onderwijskwaliteit van onze medewerkers én de onderwijsarrangementen die wij aanbieden, de verwachte uitstroom van de leerlingen waarmaken.

De opbrengst van ons onderwijs wordt dus mede vertaald in uitstroomcijfers. Over de laatste 5 jaar heeft 98% van onze schoolverlaters  een duurzame uitstroomplek gevonden. Dat wil zeggen een vervolgopleiding of een (betaalde) werkplek.

Opbrengsten van ons onderwijs in cijfers
In de jaargang 2015-2016 bezochten per 1-10-15   97    leerlingen ons VSO

 

Tot de zomervakantie 2017 zijn er daarvan  17 uitgestroomd naar de volgende bestemmingen:

OPP

Bestemming

2016-2017

A

Vervolgopleiding 

 

A

betaalde arbeid of beschut werk

1

B

Arbeidsmatige dagbesteding

9

C

Licht arbeidsmatige dagbesteding

5

D

Ervaringsgerichte dagbesteding

0

overig

 

1

totaal

 

16

Over de laatste 5 jaar zien de uitstroomcijfers er als volgt uit

OPP

Bestemming

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

    2016-2017

A

Vervolgopleiding

2

1

6

1

 

A

Sociale werkvoorziening of(beschermd) werk

4

3

2

1

1

B

Arbeidsmatige dagbesteding

1

8

9

11

9

C

Licht arbeidsmatige dagbesteding

1

2

4

3

5

D

Ervaringsgerichte dagbesteding

2

2

2

 

 

overig

 

2

3

 

1

1

totaal

 

12

19

23

17

16

De Onderwijsinspectie vraagt van ons om de leerlingen nadat zij de school verlaten hebben nog twee jaar te volgen. Dit om na te gaan of het onderwijs op de Koningin Emmaschool goed heeft ingespeeld op de naschoolse werkelijkheid.

Tevredenheidsonderzoek ouders

Om te controleren of ouders en verzorgers onze criteria rond kwaliteitszorg herkennen en waarderen, houden wij elke drie jaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders. Hieronder een overzicht van de gemiddelde cijfers die de ouders (N=60) gaven bij het onderzoek afgenomen in 2016. 
 

Geef een rapportcijfer voor: Gemiddelde
de school in zijn totaal 7,9
personeel 8,2
veiligheid 7,8
informatievoorziening 7,7
inspraak en participatie 7,6
onderwijs in de klassen 7,8
zorg en begeleiding 7,9
resultaten 7,6
gemiddeld 7.8

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.