Leerlingzorg

Ontwikkelingsperspectief
Voor al onze leerlingen wordt een Ontwikkelingsperspectief opgesteld (OPP) door de commissie voor de begeleiding onder verantwoordelijkheid van de orthopedagoog. Het OPP bestaat uit 3 delen.

  • In het eerste deel wordt het leerling profiel beschreven aan de hand van belemmerende en bevorderende factoren en de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast bevat dit deel informatie over de cognitieve en didactische capaciteiten.
  • In het tweede deel wordt de te verwachten uitstroom, het te volgen onderwijsaanbod en eventuele individuele interventies beschreven.
  • Het derde deel omvat de evaluatie van het OPP welke tweemaal per jaar wordt herzien zoals hierboven omschreven.


Het OPP wordt tweemaal per schooljaar (in januari en juni) geëvalueerd door de leerkracht, in samenwerking met de intern begeleider en de orthopedagoog. Indien nodig zal het OPP worden bijgesteld. Beide evaluatiemomenten worden ondersteund met een gespreksavond voor de ouders. Bij de overgang naar het VSO en op 16/17 jarige leeftijd wordt het OPP uitgebreider geëvalueerd, eventueel met behulp van psychodiagnostisch onderzoek.

De school heeft een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met ouders als het OPP wordt opgesteld. Tijdens dit overleg wordt het OPP besproken. Ouders en school ondertekenen het OPP:

  • om te bevestigen dat er op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden tussen school en ouders;
  • om in te stemmen met het handelingsdeel van het OPP;
  • 1 keer per jaar na evaluatie en bijstelling.


Op deze wijze zijn ouders actief betrokken bij de (school)ontwikkeling van hun kind en is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Commissie voor de Begeleiding
De Commissie voor de Begeleiding is verantwoordelijk voor de algemene leerlingenzorg binnen de school en de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. Zij bewaakt het onderwijsleerproces van de leerlingen en draagt zorg voor hen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat gebeurt onder andere door het aanvragen van extern onderzoek of de inzet van een medisch onderzoek door de schoolarts of een huisbezoek door de schoolmaatschappelijk werker.
De Commissie voor de Begeleiding vergadert eenmaal per 5 weken en bestaat uit de volgende leden:
- Ard Frie, voorzitter (coördinator VSO)
- Carlijn Boswinkel (orthopedagoog)
- Annelies ten Ham (Intern Begeleider)
- Hans Muris (Intern Begeleider)
- Joke van Maris (schoolmaatschappelijk werk MEE)
- Sifra Visser (jeugdarts GGD).
Voorafgaand aan de vergadering van de Commissie voor de Begeleiding bespreekt het Kernteam de leerlingenzorg van de afdeling. Het Kernteam bestaat uit de coördinator, de Intern Begeleider en de orthopedagoog. De meeste vragen kunnen daar beantwoord worden. Als er meer expertise nodig is, dan wordt de vraag of de casus doorgeschoven naar de Commissie voor de Begeleiding.

Groepsbespreking / leerlingbespreking
De evaluatie van het Ontwikkelingsperspectief vindt tweemaal per jaar plaats tijdens de groepsbesprekingen in januari en juni. Naast de evaluatie van de groepsplannen staat dan ook de evaluatie van de OPP’s op de agenda. Er wordt tijdens deze evaluatie gekeken naar het leerrendement van de leerling, of deze leerling zijn geplande leerroute bewandelt en of de leerroute nog steeds passend is bij de verwachte ontwikkeling. Tevens wordt gekeken welke interventies eventueel gewenst zijn om de leerroute te kunnen handhaven. Indien nodig wordt overgegaan tot een bijstelling van het OP. Tijdens de gespreksavond (12-minutenavond) worden de bevindingen met ouders gedeeld. Indien gewenst zal de Intern Begeleidster of de orthopedagoog bij dit gesprek aanwezig zijn.
Naast de twee groepsbesprekingen kunnen leerkrachten te allen tijde een aparte leerlingbespreking aanvragen met de Intern Begeleider of orthopedagoog.

Expertise in de school
Onze school heeft een samenwerking met verschillende partners.

Logopedie
Sinds schooljaar 2014-2015 is logopediepraktijk “Logopedie op Maat” werkzaam bij ons op school. Hierdoorkan de logopedische behandeling van de leerlingen tijdens schooltijd plaatsvinden. Logopedistes Anouk van Gessel en Laura Devilee zijn 4 dagen per week op school aanwezig. De logopedische behandelingen worden vaak via de zorgverzekering van de leerling vergoed. Voor informatie omtrent de vergoeding door uw specifieke zorgverzekering kunt u contact opnemen met: Anouk van Gessel, tel: 06-46432372 of Laura Devilee, tel: 06-38748714. Ook kunt u voor meer informatie kijken op de website: www.logopedieopmaat.nl

 

Ergotherapie
Op maandag en dinsdag is er een ergotherapeute van kinderergotherapie Gooi en Eemland in de school om kinderen te begeleiden met hun hulpvraag. Ook nu geldt dat de behandeling onder schooltijd in dienst moet staan van het OP. De ergotherapeutische behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekering van de leerling. Wanneer u meer informatie wilt over ergotherapie, dan kunt u contact opnemen met de praktijk van de ergotherapeut. Zie www.kinderergotherapiegooieneemland.nl

Overige partners
Wanneer er bij een leerling het vermoeden is van een psychiatrische stoornis zoals autisme of ADHD, dan kan een diagnostisch onderzoek aangevraagd worden bij o.a. Intermezzo (voorheen Zonnehuizen), Abrona of de Amerpoort. De orthopedagoog zal ouders in dit geval op weg helpen bij de aanvraag van een dergelijk onderzoek.
Op het gebied van communicatie werkt de school samen met Kentalis. Zij verzorgen op aanvraag van school ondersteuning bij het onderwijs aan leerlingen met een communicatieve stoornis.
Op het gebied van een visuele beperking is er een samenwerking met Bartimeüs. Zij verzorgen ambulante begeleiding voor de leerling in de klas.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.