Ons onderwijs

Aanbod onderwijs op basis van kerndoelen
Ons onderwijsaanbod staat beschreven in arrangementkaarten. Het onderwijs voldoet aan de wettelijk verplichte kerndoelen (Nieuwe Kerndoelen VSO). WWij gebruiken methoden, materialen en ICT-programma’s die we structureel inzetten. 

Opbouw VSO
Het VSO is in drie fases verdeeld. De leeftijden die er achter staan genoemd, zijn indicatief:

  • Oriëntatiefase (12-14 jaar)
  • Verdiepingsfase (14-16 jaar)
  • Integratiefase (16-20 jaar)


Leerlingen stromen in in de oriëntatiefase vanuit het SO of (S)BO. In deze fase is het onderwijsaanbod zowel cognitief als praktisch gericht. Het aanbod wordt veelal op groepsniveau aangeboden zodat leerlingen zich kunnen oriënteren op verschillende vakgebieden.

In de verdiepingsfase wordt de keuze van vakkenaanbod groter, met name wat betreft de praktische vakken. Er wordt voor iedere leerling een individueel vakkenpakket opgesteld op basis van de gestelde leerroute en uitstroomperspectief. Daarnaast wordt bij de samenstelling van het vakkenpakket rekening gehouden met het mogelijkheden- en interesseprofiel van de leerling. In deze fase maken leerlingen ook kennis met interne stage en certificering. We starten in januari 2018 met Begeleide Externe Stage (BES). Dit is een vorm van stage waarbij de leerlingen onder begeleiding van een docent in kleine groepjes ervaring opdoen in het werken buiten de school. Op deze wijze worden werknemersvaardigheden getraind en oriënteren de leerlingen zich op mogelijke uitstroombestemmingen.

In de integratiefase wordt het lesaanbod toegespitst op de overgang naar uitstroom. De op school aangeleerde kennis en vaardigheden worden geïntegreerd en toegepast in een externe situatie. Dit wordt vormgegeven middels de externe stage. Geleidelijk gaat de leerling zo over van onderwijs naar dagbesteding of arbeid.

Groepen met extra ondersteuning
Binnen de organisatie van het VSO zijn 4 groepen, waar meer begeleiding aanwezig is. Ook is het aantal leerlingen in deze groepen lager dan in reguliere VSO-groepen. Dit zijn de zogenaamde plusgroepen. In het seizoen 2017-2018 zijn dat twee zorggroepen en twee structuurgroepen. Het gaat om leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Leerlingen die in deze groepen zitten hebben extra begeleiding nodig en profiteren eveneens van het minder aantal les- en persoonswisseling in deze groepen.

Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat wij voor deze leerlingen extra bekostiging ontvangen. Voor elk nieuw schooljaar wordt er een nieuw vakkenrooster gemaakt. Dat gebeurt enerzijds op basis van de wettelijke eisen en anderzijds op basis van de leeftijd, persoonlijke wensen, interesses en mogelijkheden van de leerlingen.

Leerstofoverstijgende doelen
Voor onze leerlingen is het van belang om expliciet aandacht te besteden aan leerstof overstijgende doelen in het kader van uitstroomgericht onderwijs. Deze doelen zijn opgenomen in de CED-leerlijnen ´Voorbereiding op dagbesteding en arbeid´ en ´Leren functioneren in sociale situaties´ en zijn uitgewerkt in arrangementkaarten. Belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld werkhouding, het hanteren van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, verwerven en verwerken van informatie, respectvol luisteren, feedback geven en bijvoorbeeld ook zorg voor de leefomgeving. Deze doelen zijn dus geïntegreerd in het leerstofaanbod en ze komen expliciet aan bod in de praktijkvakken: zoals koken, industrie, kas/tuin, huishoudkunde, houtbewerking en kaarsen maken.

Levensbeschouwelijke identiteit
De Koningin Emmaschool is van oorsprong een christelijke school. Wij hebben aandacht voor de verhalen die horen bij de christelijke traditie met als één van de jaarlijkse hoogtepunten het vieren van het kerstfeest samen met de ouders en andere belangstellenden. Daarnaast zijn wij voortdurend op zoek naar een praktische vertaling van (de christelijke) waarden en normen. Wij noemen hierbij de woorden respect, zorgzaamheid en tolerantie en dat alles in onze multiculturele samenleving. Alle leerlingen worden gerespecteerd en gewaardeerd op grond van hun eigenheid en behoefte aan

autonomie. Daarom bieden wij ruimte aan de beleving van onderlinge verschillen en kunnen we spreken van waarden gedreven onderwijs. We bedoelen hiermee dat onze kernwaarden de uitgangspunten zijn voor ons onderwijs en de omgang met elkaar.

Burgerschap en sociale integratie
Wij zijn in januari 2016-2017 gestart met het programma de Vreedzame School-Beste vrienden, beste burgers. Naast het feit dat dit goed aansluit bij de Sociaal Emotionele Ontwikkeling en bij een gezond Pedagogisch Klimaat, geven we hiermee ook invulling aan het vak burgerschap.

Certificering
Op onze school bieden we het werk/leertraject aan tot:

  • Certificering schoonmaak
  • Certificering groen

In deze schoolplanperiode hebben wij de ambitie om ook certificering horeca aan te bieden aan onze leerlingen.

Stage
De leerlingen van de Koningin Emmaschool stromen uit naar arbeid of dagbesteding. Hier wordt middels een traject met interne stage en (begeleide) externe stage naartoe gewerkt. Rond de leeftijd van 17 jaar gaat de leerling de laatste fase in van zijn of haar schoolloopbaan. Daarna wordt de stap naar passende arbeid of dagbesteding gemaakt. Via de school maakt de leerling eerst kennis met de realiteit van het werken via stages.

Het stagetraject wordt voor iedere leerling ingeleid met een informatieavond voor ouders en leerlingen. Hierbij is schoolmaatschappelijk werk betrokken. Ook vindt er een oriëntatiegesprek plaats met ouders, leerling, stagecoördinator en eventueel schoolmaatschappelijk werk waarin de wensen van ouders en de leerling omtrent de stage en uitstroom besproken worden. Ook wordt informatie gegeven. Het uitgangspunt is dat de gekozen stage past bij de uitstroombestemming van de leerling.

Als er in overleg een geschikte stageplek gevonden is vindt er een kennismakingsgesprek plaats met leerling, ouder(s) en/of verzorger(s) en de stagecoördinator en wordt besproken hoe het vervoer geregeld wordt. De gemaakte afspraken worden opgenomen in de stage overeenkomst. Iedere leerling werkt met een stageboek waarin onder andere de vorderingen van de leerling door de begeleider op de stageplek worden beschreven. De stagecoördinator gebruikt dit stageboek om op de hoogte te zijn van het functioneren van de leerling op de stageplek en kan zo nodig bijsturen. Periodiek vindt er overleg plaats tussen de stageplek, school en de leerling. Ook ouders worden bij de voortgang van de stage in de tussen- en eindevaluaties betrokken. De vorderingen en afspraken worden vastgelegd in Parnassys.

Gaandeweg het traject dat de leerling doorloopt, zal steeds duidelijker worden in welke branche de leerling uiteindelijk uitstroomt. Dit kan alleen maar gevonden worden als de school optimaal samenwerkt met de ouders/verzorgers, de leerkracht, de stagebegeleider en de externe stageplaatsen. Als de stage passend is kan overgegaan worden tot uitstroom binnen de dagbesteding of beschut werk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.