Ouders

Wij vinden goed contact met de ouders belangrijk. Samen en in overleg met hen voorzien wij ons onderwijs op een verantwoorde manier van inhoud.
Om dat te bereiken is er contact nodig vanuit een basis van onderling vertrouwen.
Wij staan open voor vragen en opmerkingen en die mogen ook best kritisch zijn. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de mentor(en) van hun kind of met één van de leden van het MT. Voor het SO is dat Jaël Klamer, j.klamer@emmaschool-amersfoort.nl , terwijl ouders in het VSO terecht kunnen bij Ard Frie, a.frie@emmaschool-amersfoort.nl .

 

Aan de school zijn twee officiële raden gekoppeld:

 

De Medezeggenschapsraad (MR)
Deze raad bestaat uit ouders en teamleden en bevordert openheid en onderling overleg in de school. Dit orgaan toetst het beleid van de directie en het bestuur. De school en het schoolbestuur hebben voor veel beleidszaken de toestemming of instemming van de MR nodig.
De medezeggenschapsraden van alle scholen van de PCOU vormen samen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (GMR) Elders op de website vindt u onder het hoofdstuk MR meer informatie.

 

De Ouderraad (OR)
De ouders in deze raad, ook wel activiteitencommissie genoemd, denken na over en praten mee met het team als het gaat om het organiseren van activiteiten.
Zij willen hier niet alleen hun organisatorische mogelijkheden voor gebruiken, maar ook hun financiële middelen. Deze middelen verkrijgen zij door jaarlijks aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage te vragen ter grootte van € 20,00. In de loop van het seizoen krijgen ouders het verzoek of zij hen op deze manier willen ondersteunen.
De ouderraad organiseert per schooljaar een ouderavond en / of organiseert andere vormen van oudercontact. Ouders worden hierover bijtijds geïnformeerd.