Praktische informatie

Absentie en / of telefoon
Wanneer een leerling ziek is of door andere oorzaken niet op school kan komen, is het belangrijk dat ouders ons dat laten weten. Zij kunnen tussen 8.10 en 8.30 uur de school bellen.
De telefoonbalie is meestal bemenst door Rosalina. Zij neemt voor beide scholen de telefoon op en zal de mensen die bellen naar de gevraagde persoon doorverbinden. Het verzoek is om dat gedurende onderstaande tijden te doen:
’s Morgens tussen 8.15 en 8.30 uur, ’s middags tussen 12.20 uur en 12.40 én na schooltijd vanaf 14.30 uur. Tijdens de lessen worden er geen boodschappen doorgegeven aan teamleden. Als er sprake is van een noodsituatie gebeurt dat uiteraard wel.

Administratie
De administratie wordt verzorgd door Betty Wijntjes. Zij werkt maandag tot en met donderdag en ouders kunnen bij haar terecht voor het opvragen van formulieren of het inwinnen van informatie. (Mail)adreswijzigingen kunnen ook aan haar doorgegeven worden. (administratie@emmaschool-amersfoort.nl )

Agenda
Via de schoolagenda kan persoonlijke informatie worden doorgegeven. Sommige groepen gebruiken de weekbrief.

Buiten Schoolse Opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang vindt plaats in ons schoolgebouw en wordt verzorgd door de Amerpoort. Hier kunnen kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 18 jaar, met een indicatie, na schooltijd, tijdens studiedagen en in de vakanties terecht voor een leuke en ontspannen invulling van de dag. Per 4 kinderen is er 1 professionele begeleider. De kinderen kunnen hier elke middag na school vanaf 14.00 (SO) en 14.30 (VSO) uur tot 19.00 uur terecht. In de schoolvakanties is de BSO vanaf 9.30 uur geopend. De BSO sluit aan bij de vakanties van Midden-Nederland. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind van en naar de opvang en voor de financiële kant van het gebruik van deze voorziening. Voor informatie en aanmelden: www.amerpoort.nl

Burgerservicenummer
Alle scholen zijn wettelijk verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van alle leerlingen in hun administratie op te nemen. Als wij dat niet hebben zullen wij de ouders er naar vragen. Dit nummer wordt in het onderwijs ook wel het Onderwijsnummer genoemd. Tevens gebruikt men de term Persoonsgebonden nummer (PGN).

Catering
Op school kan er door de leerlingen gebruik worden gemaakt van de koffie-thee- en chocolademelk-automaat. Door het kopen van een stempelkaart kunnen de leerlingen gebruik maken van deze voorziening. Informatie hierover loopt via de mentor. Op de dinsdag kan er door de leerlingen soep worden gekocht die tijdens de horeca les door de leerlingen is gemaakt. Een soepkaart kost € 7,50 en is geschikt voor het verkrijgen van 11 keer een kom soep Een losse kop soep kost € 0,75.  
Op de vrijdag kan er bij Erwin de Jonge, onze conciërge vis besteld worden. Er kan gekozen worden uit haring, kibbeling of lekkerbek (alle vis kost € 1,20).

Feesten
Op school vieren wij de christelijke feestdagen.
Daarnaast schenken wij aandacht aan het Sinterklaasfeest.
In het SO komt Sinterklaas persoonlijk op bezoek en in het VSO gebeurt dat niet meer. Ouders krijgen te zijner tijd bericht over de manier waarop de diverse feesten georganiseerd worden.

Fototoestemming
Alle ouders krijgen een formulier waarmee zij kunnen aangeven of hun kind wel of niet op de foto mag.
Deze gegevens worden door ons bewaard en gebruikt op het moment dat er foto’s gemaakt worden voor de website of in de schoolgids.

Videotoestemming
Soms kan het verhelderend zijn als er van een bepaalde leerling een filmopname gemaakt wordt. Deze kan dan na afloop door leerkrachten, externe deskundigen en ouders bekeken worden. Hierdoor ontstaat mogelijk meer inzicht in het gedrag van die leerling. Als wij denken dat deze manier van handelen belangrijk is om de leerling beter te gaan begrijpen, nemen wij van te voren contact op met de betrokken ouder(s).

Gevonden voorwerpen
Deze worden naar Erwin de Jonge, onze conciërge gebracht. Hij bewaart deze gedurende een lange tijd. Als de leerlingen iets missen kan er contact opgenomen worden met de mentor. Als de kleding na verloop van tijd niet opgehaald is, gaat deze naar een goed doel.

Gymkleding
In het VSO zorgen de leerlingen voor hun eigen kleding en zijn gymschoenen verplicht. Wel handig dat zij de kleding regelmatig mee naar huis nemen om te laten wassen en dat de schoenmaat wordt gecontroleerd. Op school bestaat er geen mogelijkheid om na de gymles te douchen.

Hoofdluis, krentenbaard, schurft e.d.
Op iedere school wordt van tijd tot tijd hoofdluis geconstateerd. Daarom worden de leerlingen na elke vakantie door een deskundige groep ouders gecontroleerd. Als er luis bij een leerling wordt opgemerkt, dan krijgen de betreffende ouders de opdracht om eerst het kind te behandelen, alvorens het weer naar school te laten gaan. Als ouders zelf bij hun kind luis ontdekken, is het goed om de school in te lichten. Wellicht zijn er meer leerlingen die er last van hebben.
Ook gebeurt het soms dat er een leerling is die krentenbaard heeft of een andere besmettelijke aandoening.
Voor informatie kunt u terecht bij de GGD in de regio Utrecht www.ggdru.nl of bij onze schoolarts Sifra Visser SVisser@ggdru.nl

Huisbezoek
Deze vorm van contact tussen school en thuis vinden wij belangrijk. De ouders kunnen er op rekenen dat de mentor van hun kind één keer langs komt in de periode dat hun kind bij haar of hem in de groep zit.

Informatievoorziening gescheiden ouders
De school heeft een informatieplicht aan beide ouders. (Burgerlijk Wetboek 1: Artikel 377c) De school mag afwijken van deze informatieplicht als dat door de rechter bepaald wordt.) Het volledige protocol vindt u HIER

Vertrouwenspersonen
De taken van een contact- en vertrouwenspersoon zijn geregeld in de klachtenregeling van de school. Ouders & personeel kunnen bij hen terecht als zij een klacht hebben over het gedrag van een leerkracht, directeur, ouder of medeleerling. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten: hij/zij kan de klager/klaagster informeren over de klachtenprocedure en doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De contactpersonen van de school zijn de heer B. (Bert) Huisman en mevrouw L. (Liesbeth) Vinkenborg
De leerlingen hebben in een verkiezing eigen vertrouwenspersonen gekozen. Met behulp van de leerlingenraad is gekozen voor mevrouw H. (Hans) Muris en heer E. (Edward) Beitler beiden ook Rots & Watertrainers. Als je een lastige situatie hebt die je met niemand durft te bespreken, ook niet met je eigen juf/meester of mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon om naar je te luisteren en om met je mee te denken

Vertrouwensinspecteurs
Is uw kind op school op een erg onaangename manier lastiggevallen? Misschien kunt u dan de hulp gebruiken van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik lichamelijk geweld
 • grove pesterijen
 • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid,
 • fundamentalisme en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief) Een vertrouwensinspecteur is het aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Kluisjes
In het VSO kunnen de leerlingen gebruik maken van kluisjes om hun waardevolle spullen in op te ruimen. Het is belangrijk om dat te doen, want ook bij ons verdwijnt er wel eens wat. Op deze manier leren wij de leerlingen om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigendommen. Als een leerling de sleutel kwijt raakt, kan er voor vier euro een nieuwe worden gekocht. Arie van Rijssel, mentor van groep VSO 2B regelt dit. 

Logeren
In de regio zijn er mogelijkheden om te logeren. Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werker Joke van Maris die bij MEE werkt.
In de regio is de Stichting de Amerpoort één van de instellingen die professionele logeermogelijkheden biedt, maar daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden. Op internet kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

Matchpoint
Als school hebben wij contact met Matchpoint, een organisatie die er voor zorgt dat er bemiddeling plaats vindt tussen o.a. scholen en bedrijven of instellingen. Dit levert leuke contacten op en via die contacten krijgen wij zaken die wij op school goed kunnen gebruiken zoals meubilair. Ook gebeurt het dat er werknemers van bedrijven ons komen assisteren bij uitjes of activiteiten. Verder zorgt Matchpoint er voor dat er via hen excursies geregeld worden. Voor het VSO is Meike Spruitenburg de contactpersoon.

Mailcontact
Elke groep heeft een eigen emailadres en aan het begin van het seizoen krijgen ouders van de mentor het mailadres waarop de leerkrachten te bereiken zijn. Algemene mail kan naar de administratie gestuurd worden. (administratie@emmaschool-amersfoort.nl )
De leiding van de afdeling is in handen van Ard Frie en hij is te bereiken via het volgende mailadres: a.frie@emmaschool-amersfoort.nl.

Medicijnen
Een aantal leerlingen is aangewezen op medicijnen. De leerkrachten zorgen er voor dat deze op de goede manier en het juiste moment ingenomen worden. Wij gebruiken hiervoor een medicijnprotocol en dat is te vinden op onze website. De eindverantwoordelijkheid voor het toedienen blijft te allen tijde bij de ouders. 
Voor het medicijnprotocol klikt u HIER
Voor de overeenkomst medicijngebruik klikt u HIER

Ouderavonden
Elk seizoen worden er ouder- en contactavonden georganiseerd. Zie hiervoor de JAARPLANNING VSO die te vinden is op onze website.

Overblijven
De leerlingen blijven tussen de middag op school en het is de bedoeling dat zij zelf eten en drinken meenemen. ’s Morgens is er ook een pauze en de meeste leerlingen vinden het lekker als zij ook voor dat moment iets bij zich hebben.

PGB aanvragen
Ouders kunnen een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Waar ouders moeten zijn, hangt af van de zorg die zij nodig hebben. Ouders kunnen altijd contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werker Joke van Maris. Haar mailadres is: jvanmaris@mee-ugv.nl . Ook kan er contact opgenomen worden met de afdeling van de gemeente die over de WMO gaat.

Schoolregels

De VSO-regels zijn gebaseerd op de Grondwet van de Koningin Emmaschool, deze is gebaseerd op de ‘Pedagogische Principes’ van de Vreedzame School.

Wij gaan respectvol met elkaar om:

 • We luisteren naar elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • We lossen conflicten samen op.
 • We vloeken en schelden niet.


Wij zorgen met elkaar voor een veilige school:

 • We mogen vanaf 8.15 uur de school in.
 • We lopen direct door naar onze eigen klas.
 • We lopen rustig door de school.
 • Mobieltjes liggen in de kluis met uitzondering van de grote pauze.
 • Als we in de kleine pauze in de aula zijn is het glazen huis de rustige plek.
 • Uiterlijk 5 minuten na de leswisseling zijn we in de volgende les.
 • Wij gebruiken internet (Facebook, Whats app en Instagram e.d.) op een positieve en veilige manier.

 
Wij gaan respectvol met spullen om:

 • Wij blijven van andermans spullen af.
 • We zorgen goed voor alle schoolspullen

 

Soms gebeuren er dingen op school die heel ingrijpend zijn. Je kunt dan denken aan diefstal, bedreiging of fysiek geweld. In die gevallen nemen wij altijd contact op met de ouders en hanteren wij het Protocol toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Dit document is te vinden op de website van de PCOU: Protocol Bij een herhaling van bovenstaande negatieve gedragingen schakelt school de wijkagent in en wordt er zo nodig aangifte gedaan. Hierbij wordt het belang van de betrokken leerling altijd meegenomen.

Schooltijden en de wet
De school gaat voor de leerlingen open om 8.15 uur. De lestijden zijn op alle dagen van 8.30 – 14.00 uur. (SO) en 14.30 (VSO) Vanaf 14.00 (SO) en 14.30 (VSO) uur worden de leerlingen opgehaald of mogen zij zelfstandig naar huis. Tussen de middag is er een eet- en ontspanningsmoment.

Sponsoring
Bedrijven die onze school willen sponseren zijn van harte welkom. Uiteraard mag die sponsoring de doelstelling en objectiviteit van de school niet aantasten. De school conformeert zich aan de door het Ministerie opgestelde regels en is verplicht de MR te melden als er een sponsorovereenkomst gesloten is. Voor informatie over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met de directeur van de school.

Stagiaires
Elk schooljaar krijgen wij bezoek van stagiaires van Pabo’s, Sportacademies en SPW-opleidingen.
Als leerbedrijf zijn wij erkend door Calibris. Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties.

Studiedagen

In het vakantierooster staat een aantal studiedagen vermeld. Tijdens deze studiedagen zijn de leerkrachten bezig om hun kennis op peil te brengen of te houden. Het komende seizoen zetten wij onze studiedagen o.a. in voor een teamtraining Rots en Water en we bezinnen ons op identiteit. Tevens zullen er studiedagen voor de samenwerking met de Dr. A. van Voorthuysenschool én de nieuwbouw van onze Vosheuvel worden ingezet . Daarnaast zetten we  studiedagen in voor de doorontwikkeling van “De Vreedzame school”. Ook hiervoor blijft teamscholing nodig.

Uitwisseling Atrium College
Een of meerdere keren per jaar vindt er een gezamenlijk activiteit plaats met leerlingen van scholengemeenschap ’t Atrium uit Amersfoort. Doel van deze activiteit(en) is het ontdekken van elkaars kwaliteiten en kennis maken met elkaars leefwereld. Deze ontmoetingen vinden vaak plaats in de kerstperiode en betreffen vooral leerlingen uit VSO-3.Deze activiteiten leveren bijzondere ontmoetingen op tussen leeftijdgenoten vanuit totaal verschillende contexten.

Vakantieaanvraag en Leerplicht
Ouders dienen zich aan de vastgestelde schoolvakanties te houden. De directeur mag toestemming geven voor een extra vakantie. Dat mag één keer per schooljaar gebeuren en dan voor maximaal tien dagen en alleen als er door het beroep van een ouder geen gebruik gemaakt kan worden van een reguliere vakantieperiode. Tot slot mag deze extra vakantie niet in de eerste twee weken na de grote vakantie plaatsvinden. Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente of op de website van Postbus 51. (www.postbus51.nl )

Verlof van leerlingen
Als school hebben wij de mogelijkheid om leerlingen verlof te verlenen. Een verzoek om kortdurend verlof kan gedaan worden via het formulier op de website en kan worden ingeleverd bij Ard Frie. Voor een aanvraag voor langer verlof kunnen ouders een formulier downloaden vanaf de site van hun gemeente. 

Verlof of ziekte van teamleden
Teamleden hebben ook recht op verlof of kunnen afwezig zijn vanwege ziekte. Als school beschikken wij over een aantal gekwalificeerde invalkrachten, die bekend zijn met onze leerlingen. Ook gebeurt het nog wel eens dat teamleden extra komen werken als er een collega verhinderd is. Door de afwezigheid van teamleden op de bovenstaande manier op te lossen, proberen wij de onrust voor de leerlingen zo klein mogelijk te laten zijn. Echter: zo nu en dan kan het voorkomen dat er écht niemand voor een invalbeurt te vinden is, op dat moment moeten wij een keuze maken tussen; óf de groepen opdelen, óf een groep een dag thuis laten blijven. U zult begrijpen dat we slechts in het uiterste geval zullen kiezen voor de laatste optie. Het kan echter in het belang van leerlingen zijn om de dag zo vorm te geven.

Veilig thuis
'Veilig Thuis' is de nieuwe naam voor de gezamenlijke Advies en Meldpunten Kindermishandeling en Steunpunten Huiselijk Geweld die gemeenten ingericht hebben. De nieuwe naam sluit aan op de publiekscampagne 'Voor een veilig thuis' met de bekende slogan: 'Het houdt niet op. Niet vanzelf'. Wilt u advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
Ook kunt u terecht op de website: www.vooreenveiligthuis.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.