Waar wij voor staan

Onze missie en kernwaarden
Wij werken met passie en plezier. Voor ons betekent dat, dat we zielsgraag werken met onze leerlingen. We zien onze school als een plek voor groei. We dagen onze leerlingen en onszelf uit om steeds weer stappen te zetten. De leerling is voor ons het startpunt. Wij hebben vertrouwen in de groeikracht van leerlingen. We gaan in alles uit van kansen en mogelijkheden en daar stemmen we ons denken en handelen op af. Ons doel is om leerlingen eigenaarschap aan te leren door de leerlingen waar mogelijk zelf de regie over het leven te laten voeren. Dit doen we omdat het onze wens is dat ze uitgroeien tot verantwoordelijke mensen die keuzes kunnen en durven maken en mede richting kunnen geven aan hun leven. We leven altijd in relatie tot de ander. De theoloog en filosoof Martin Buber vatte dit samen in de zin: “er is geen ik zonder jij”. Verbinding vraagt om erkenning van ieders eigenheid.

Onze visie
Vanuit onze kernwaarden geven wij ons onderwijs vorm en staan we in relatie tot onze leerlingen, onze ouders en tot elkaar als team.
Verbinding
Ervaar ik
Relatie en openheid
Dat motiveert mijn zijn
Verbinding

1. Uitgaan van het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen
Onze leerlingen zijn allemaal verschillend, in tal van opzichten. We denken en handelen daarom zoveel mogelijk vanuit hun ontwikkelingsperspectief. We gaan voortdurend na welke pedagogische en onderwijsdoelen binnen hun bereik liggen. Daarbij helpen we hen hun talenten te ontwikkelen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de beleving van de leerlingen. Om die doelen te realiseren, zoeken we aansluiting bij hun pedagogische en onderwijsbehoeften. We vinden het belangrijk om samen met ouders het ontwikkelingsperspectief van de leerling te bespreken, vast te stellen en regelmatig te evalueren.

2. Activering van de leerling
Leerlingen met een verstandelijke beperking leren niet altijd vanzelf. Het uitlokken van actief en lerend gedrag is dan ook van groot belang. Het activerende directe instructiemodel (ADI) gebruiken we als didactisch uitgangspunt om onze leerlingen zo actief mogelijk bij het onderwijs te betrekken. Leerkrachten worden bij ons uitgedaagd om hun leerkrachtvaardigheden zo optimaal mogelijk in te zetten ten behoeve van het ontwikkelen van de leerlingen. Daarbij heeft de groepsleiding oog voor het welbevinden van de leerlingen in de klas.

3. Opbrengstgericht onderwijs
De Koningin Emmaschool wil ambitieus zijn. Aan de hand van meetbare resultaten en observaties worden doelen gesteld om het onderwijs te verbeteren. Deze doelen worden zowel op schoolniveau, groepsniveau én op individueel niveau vastgesteld en hebben een cyclisch karakter.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.